Política de privacitat / Avís Legal

POLÍTICA DE PRIVACITAT

PENKAMUSKA S.C.P garanteix la privacitat de les dades de caràcter personal aportades, segons la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter
Personal Reial Decret 1720/2007, del 21 de Desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD, així com les seves actualitzacions segons allò previst al Reglament
General de Protecció de Dades RGPD (UE) 2016/679.

La visita d’aquest Website no suposa que l’usuari estigui obligat a facilitar cap informació sobre si mateix, no obstant, durant la visita es podrien sol·licitar dades de caràcter personal a través de formularis, aquestes serien a conseqüència de la seva voluntat de contactar per rebre informació sobre els serveis prestats per PENKAMUSKA S.C.P, bé sigui a través dels formularis disponibles, bé a través d’un missatge de correu electrònic. En el supòsit de que s’aportin les seves dades a través d’un missatge de correu electrònic, aquest formarà part del mateix tractament la finalitat del qual serà la gestió de la sol·licitud o comentari que ens realitza, essent aplicables la resta d’extrems indicats en aquesta Política de Privacitat.

L’usuari que envia la informació a PENKAMUSKA S.C.P. es l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant a PENKAMUSKA S.C.P de qualsevol responsabilitat al respecte.  Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de la exactitud, vigència i autenticitat de les dades facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació complerta i correcta en tots els nostres formularis.

Informació per a menors
Els serveis oferts en aquest Website per PENKAMUSKA S.C.P estan dirigits en part als menors, per la qual cosa hi podrien ser consultats, no obstant, si son majors de 14 anys poden prestar ells mateixos el consentiment per què les seves dades siguin recollides, exceptuant aquells casos en que la Llei exigeixi que estiguin assistits pels pares o tutors. Els menors de 14 anys sempre hauran de sol·licitar el consentiment dels pares o tutors.

PENKAMUSKA S.C.P comunica als menors de 14 anys que no facilitin cap dada a través d’aquesta pàgina web, així com qualsevol altra. Sempre que vulguin rebre informació dels nostres serveis ho hauran de sol·licitar als pares o tutors. Podeu obtenir més informació sobre la protecció de dades a:
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/


INFORMACIÓ SOBRE LA PROTECCIÓ DE DADES

Qui és el Responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: PENKAMUSKA S.C.P
NIF: J64803133
Adreça: AV. ILDEFONS CERDÀ, 1 (FÒRUM)
– CP.08540 – CENTELLES- (Barcelona).
Telèfon: 938813206
Correu electrònic:
hola@penkamuska.com
Amb quina finalitat es tracten les seves dades personals?
A PENKAMUSKA S.C.P tractem la informació que ens faciliten les persones interessades (usuaris d’aquest Website) amb la finalitat de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin, així com facilitar als interessats ofertes dels nostres serveis d’acord amb els seus interessos.
D’altra banda, també podrem utilitzar la informació que se’ns faciliti de forma dissociada (sense identificació personal) per a finalitats internes, com pot ser la elaboració d’estadístiques i desenvolupament de plans de màrqueting i amb la finalitat de millorar l’experiència d’usuari.
Per quant de temps conservarem les seves dades?
Les  dades personals proporcionades es conservaran mentre siguin necessàries per a la finalitat per la que vas ser recavades, o fins que l’interessat sol·liciti la seva supressió.
A qui es comunicaran aquestes dades?
Les dades no es comunicaran ni transferiran a tercers, excepte per obligació legal.
Quina és la legitimitat per el tractament de les seves dades?
Per a les finalitats exposades en el quadre anterior (Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?) incloent les possibles ofertes de serveis, estan basades en el consentiment que es sol·licita i que vostè ens atorga explícitament amb l’acceptació d’aquesta política de privacitat, i que, de igual manera, s’entendrà atorgat en el cas d’haver-nos sol·licitat la informació a través de correu electrònic. Així mateix el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de rebre informació dels nostres serveis.
Quins son els seus drets quan ens facilita les dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a
PENKAMUSKA S.C.P estem tractant dades personals que els concerneixin o no, a més de sol·licitar una còpia de les mateixes.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, aquestes dades ja no siguin necessàries per les finalitats per les que van ser recollides.-En determinades circumstàncies o per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament o bé oposar-se al tractament de les seves dades. PENKAMUSKA S.C.P deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos. En aquest cas es conservaran per l’exercici o defensa de reclamacions.
-Per altra banda, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades, obtenint un còpia d’aquestes en format electrònic estructurat i d’us habitual, així com transferir aquestes dades i d’altres informacions que hagi facilitat, d’un sistema electrònic a un altre.
-En qualsevol cas, de considerar-se procedent, vostè té dret de presentar reclamació davant les autoritats de control competents que corresponguin.